VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚBORY COOKIES

 

 

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

Táto webová stránka www.ricesos.com je prevádzkovaná spoločnosťou TRANSTRADE s.r.o., IČO: 31342591, zápis v registri ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4373/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Adresa pre doručovanie poštou  Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji

Adresa elektronickej pošty e-mail  sekretariat@transtrade.sk

Telefón  +421 2/459 450 08

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Informácie podľa čl. 13 a 14  a Oznámenia  podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR

 

 • Jednotlivé ÚČELY SPRACÚVANIA, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj PRÁVNY ZÁKLAD spracúvania nájdete nižšie.

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, explicitne uvedieme OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana..

Vždy budete informovaní o tom, či je poskytovanie osobných údajov ZÁKONNOU alebo ZMLUVNOU požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je POTREBNÁ NA UZAVRETIE ZMLUVY a či ste ako dotknutá osoba povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

V prípade, ak by Prevádzkovateľ mal v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na INÝ ÚČEL ako ten, na ktorý boli od vás získané, pred takýmto ďalším spracúvaním dostanete informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v čl. 13 ods. 2.GDPR.

 • Prevádzkovateľ vás bude informovať o PRÍJEMCOCH, alebo kategórii príjemcov osobných údajov, ak existujú.
 • V relevantnom prípade Vám Prevádzkovateľ poskytne informáciu o tom, že zamýšľa PRENIESŤ OSOBNÉ ÚDAJE do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo o vhodných zárukách a prostriedkoch na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté
 • Za účelom zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania vás pri každom jednotlivom účele spracovania Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ upovedomí o DOBE UCHOVÁVANIA osobných údajov alebo, ak to nie je možné, KRITÉRIÁCH na jej určenie.
 • Vždy máte právo požadovať od Prevádzkovateľa PRÍSTUP k vašim osobným údajom a právo na ich OPRAVU alebo vymazanie alebo OBMEDZENIE spracúvania, alebo právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu, ako aj právo na PRENOSNOSŤ údajov. Ak bude spracúvanie vašich osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , máte právo kedykoľvek svoj SÚHLAS ODVOLAŤ bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte právo podať SŤAŽNOSŤ dozornému orgánu v prípadoch kedy tak určuje legislatíva.
 • Máte právo získať od Prevádzkovateľa POTVRDENIE o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať PRÍSTUP k týmto osobným údajom a informácie uvedené v čl. 15 ods. 1 GDPR[1]. Máte právo na poskytnutie KÓPIE osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú.
 • Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu OPRAVIL nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na DOPLNENIE neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu VYMAZANIE osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR.
 • Máte právo na to, aby prevádzkovateľ OBMEDZIL spracúvanie, pokiaľ ide o prípady uvedené v čl. 18 GDPR.
 • Máte právo ZÍSKAŤ osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo PRENIESŤ tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa čl. 20 GDPR.
 • Máte právo kedykoľvek NAMIETAŤ z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR , vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
 • Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Máte právo na to, aby sa na vás NEVZŤAHOVALO ROZHODNUTIE, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo by vás podobne významne ovplyvnili.
 • V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by pravdepodobne poviedlo k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ vám bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov.

 

Informácie a oznámenia vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

 

 

Jednotlivé účely použitia Vašich osobných údajov

WEBOVÉ STRÁNKY A POUŽITIE COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú znovurozpoznanie používateľa. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte (napr. zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. vo veľkosti alebo type písma.

 

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

Táto webová stránka používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookies sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Ak si prajete udelený súhlas na používanie cookies zrušiť, napíšte nám prosím na sekretariat@transtrade.sk

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke https://aboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

TECHNICKY NEVYHNUTNÉ COOKIES

POTREBNÉ COOKIES PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE STRÁNKY

TYPNÁZOVÚČELEXPIRÁCIAADRESA LINK
PHPPHPSESSIDTento cookie uchováva stav relácie užívateľa v rámci požiadaviek na stránky.1 rok

 

INTERNET CZ, a.s.

Ktiš 2

384 03, KTIŠ

Czech republic

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.
Detektor jazykapll_languageTento súbor cookie nastavuje doplnok Polylang pre webové stránky využívajúce WordPress. Cookie ukladá jazykový kód poslednej prehliadanej stránky.1 rokINTERNET CZ, a.s.

Ktiš 2

384 03, KTIŠ

Czech republic

Viac informácii tu.
Plugin pre cookiesGDPR Cookie Consent PluginTento plugin zabezpečuje riešenie na zabezpečenie súladu so súbormi cookie. Uchováva informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré web používa, a o tom, či návštevníci udelili alebo odvolali súhlas s používaním jednotlivých kategórií. To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť v ukladaní súborov cookie v každej kategórii do prehľadávača používateľov.1 rokINTERNET CZ, a.s.

Ktiš 2

384 03, KTIŠ

Czech republic

Viac informácii tu.

 

COOKIES PRE MARKETING A REMARKETING

TYPNÁZOVÚČELEXPIRÁCIAADRESALINK 
RemarketingLinkedInIdentifikácia v rámci reklamnej siete LinkedIn, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)2 rokyLinkedIn Ireland Unlimited Company,

Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
RemarketingGoogle AdsIdentifikácia v rámci reklamnej siete Google Ads, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)2 rokyGoogle Ireland Limited Gordon House,

Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
SocialYouTubeZobrazenie YouTube videí na stránke1 rokGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandBližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.
AnalytikaGoogle AnalyticsZískavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky2 rokyGoogle Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrelandBližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom vašich osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú uchovávané v dátovom centre na území Slovenska, spoločnosťou WebSupport s.r.o. a sú sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom pracujúcim mimo úz. Slovenska a tretím osobám, obchodným partnerom, vládnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, prípadným novým majiteľom našej spoločnosti a dodávateľom, ktorých si najímame na spracúvanie údajov, pričom niektorí z nich môžu sídliť aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú a  to na účely a odôvodnenia uvedené v tomto vyhlásení.

 

Kategórie príjemcuÚčel poskytovania/ sprístupnenie
spoločnosti v rámci skupiny spoločností TRANSTRADE a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpeníposkytovanie našich služieb a produktov
poskytovatelia služieb tretích strán akejkoľvek dcérskej/pridruženej spoločnosti TRANSTRADE, ktorí sa prostredníctvom nás zúčastňujú na poskytovaní služieb, o ktoré ste požiadali alebo o ktoré sme požiadali na vyššie uvedené účelyvýkon vami požadovaných služieb
obchodný partnervýkon vami požadovaných služieb
vládne orgánysplnenie zákonnej povinnosti
orgány činné v trestnom konanísplnenie zákonnej povinnosti
majitelia našej spoločnosti a dodávateliavýkon vami požadovaných služieb
agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností TRANSTRADE a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpeníboj proti korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí,

sankcie, s/poznanie svojho zákazníka, kontrola kreditov a kontrola podvodov

 

Ak nám osobné údaje poskytnete, súhlasíte s uvedeným zdieľaním.

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť TRANSTRADE pôsobí v mnohých krajinách, vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom, prenesené a/alebo uchované v krajinách mimo EÚ, pričom v týchto krajinách môžu byť právne predpisy na ochranu osobných údajov nižšej úrovne ako v EÚ. V maximálnej možnej miere sa však snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EÚ, vrátane snahy o zaistenie ich bezpečnosti a používania v súlade s našimi pokynmi a dohodnutým účelom.

 

Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

 

Ak máte záujem pozrieť si kópiu konkrétnych opatrení používaných pri vývoze vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás.

 

Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

 

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.

 

Užívatelia do 16 rokov

Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje.

 

Iné internetové stránky

Na našej webovej stránke sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly, a nevzťahuje sa na nich toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite inú stránku, môžu prevádzkovatelia tejto stránky od vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa od nášho vyhlásenia môže líšiť.  Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich vyhlásenia alebo za spracovanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných internetových stránok, ktoré navštívite skôr než odošlete akékoľvek osobné údaje na takéto internetové stránky tretích strán.

 

Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

 

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Zatiaľ čo spoločnosť TRANSTRADE využíva primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými prvkami, nie je vzhľadom k povahe internetu možné zaistiť, že vaša návšteva našich stránok nebude ničím narušená a že bude bezchybná, ani že tieto stránky, ich servery či nami zaslané e-maily nebudú obsahovať  žiadne vírusy ani iné škodlivé prvky.

 

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

Ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

 

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím na tejto e-mailovej adrese: sekretariat@transtrade.sk. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny.

 

[1] (účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu).